A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
발전계획시스템(RSC)
발전계획신고기간
발전기 가용도(發電機可用度, Availability)
발전기 정격용량(發電機 定格容量, Generator Nameplate Capacity)
발전기 특성자료 (發電機 特性資料, Generator Parameter Set)
발전기식별번호
발전기입출력특성계수
발전기특별성능시험
발전단전력(發電端電力, Gross Generation Output)
발전비용요소
발전사업자(發電事業者, Generator)
발전설비 이용률(發電設備 利用率, Plant Factor)
발전소 상업운전(發電所 商業運轉)
발전시장가격(發電市場價格, GMCP)
발전원가(發電原價, Generating Cost)
방사상 계통
배전망(배전설비)
배전사업자(配電事業者, Distribution Network Service Provider)
   1  2  3  4  5